Home › Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

DEFINICJE

Usługodawca - „Media4U” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 175848, NIP: 726-22-23-331, REGON 472012084, kapitał zakładowy 100.000 zł. dokumentacja spółki przechowywana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
Usługobiorcą nie może być konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Szczegółowy wykaz i opis Usług stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Link aktywacyjny - link przesyłany przez Usługodawcę na adres elektroniczny Usługobiorcy, podany w formularzu rejestracyjnym, umożliwiający aktywację konta Usługobiorcy.

Informacja handlowa - każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Serwis - serwis internetowy www.smartmail.pl.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa:
  • prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług,
  • zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,
  • zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców korzystających z Usług.
 • Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Usługobiorcy. W szczególności Usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.smartmail.pl jako plik w formacie html i pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 • Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

REJESTRACJA

 • Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie, oraz aktywacja konta przez kliknięcie na link aktywacyjny, przesłany na adres elektroniczny Usługobiorcy podany w formularzu rejestracyjnym.
 • Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają praw osób trzecich,
  • jest uprawniony do korzystania z adresu elektronicznego wskazanego w formularzu,
  • uiści opłatę za Usługi w terminie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie,
  • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług w imieniu własnym lub podmiotu, który reprezentuje,
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

KONTO

 • Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu unikalne konto o nazwie wybranej przez Usługobiorcę. Konto jest tworzone na okres testów trwający 14 dni, liczony od dnia umożliwienia Usługobiorcy aktywacji jego konta, tj. przesłania przez Usługodawcę linku aktywacyjnego.
 • Usługobiorca podając nazwę konta w ramach Serwisu oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta.
 • Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza uzasadnione interesy Usługodawcy.
 • O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie.
 • Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Usługobiorca jest obowiązany nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 • Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą założenia w Serwisie konta dla Usługobiorcy.
 • Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki została opłacona Usługa.
 • Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w następujących przypadkach:
  • niezapłacenia przez Usługobiorcę wynagrodzenia za korzystanie z Usług,
  • naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  • umieszczenia przez Usługobiorcę w Serwisie treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  • korzystania przez Usługobiorcę z Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem, w szczególności przesyłania przez Usługobiorcę niezamówionych informacji handlowych.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 • Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
  • adres elektroniczny.
 • Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania określone zostały w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 • Usługodawca informuje, że do systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, wprowadza dane, niebędące składnikiem treści Usługi, które zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
 • Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia konta. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
 • Jeżeli podczas okresu testów Usługodawca uzyska potwierdzenie zapłaty za Usługę, ważność konta Usługobiorcy zostanie przedłużana o okres, na jaki Usługa została opłacona.
 • Jeżeli do końca upływu okresu testów Usługobiorca nie zapłaci za Usługę, jego konto zostanie usunięte z Serwisu.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW

 • Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z zastrzeżeniami jak niżej.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • krótkotrwałego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorców na stronach Serwisu, ze stosownym wyprzedzeniem o przerwie w świadczeniu Usług.
  • wysyłania na wskazane przez Usługobiorców konta Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oraz informacji o ofertach Usługodawcy.
  • zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
  • natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług bez odszkodowania dla Usługobiorcy, jeżeli Usługobiorca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, lub nie naruszając Regulaminu swoimi działaniami powoduje lub choćby przyczynia się do tego, że zasoby Usługodawcy lub sieci komputerowe osób trzecich działają nieprawidłowo, a przyczyn tego stanu rzeczy nie można usunąć bez zaprzestania świadczenia usług Usługobiorcy.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

WYNAGRODZENIE

 • Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z Usług w wysokości i na warunkach określonych w „Cenniku”- Załączniku nr 4 do Regulaminu w terminie 14 dni od utworzenia jego konta w Serwisie.
 • Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty za założone konto, Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty (data sprzedaży).
 • Opłata za usługę jest kosztem aktywowania i utrzymania konta Usługobiorcy w Serwisie. Nie obejmuje ona kosztów związanych np. z uzyskaniem dostępu do Internetu, zakupu własnej domeny, itp.
 • Okres świadczenia Usług jest zależny od wysokości wniesionej opłaty abonamentowej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Usługodawca i Usługobiorca obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązek naprawienia przez Usługodawcy szkody nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści.
 • Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 • Usługodawca, który uzyskał wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 • Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,
  • utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od Usługodawcy,
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem działania czynników zewnętrznych, niezależnych od Usługodawcy.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności” Załączniku nr 5 do Regulaminu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 • Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres elektroniczny office@media4u.pl przy wykorzystaniu formularza umieszczonego na stronie Serwisu lub wniesiona pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 • Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 • Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2012 r.
 • Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 • Usługodawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie internetowej Serwisu znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
 • Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 • Spory wynikłe na gruncie Regulaminu rozpoznawał będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

PLIKI DO POBRANIA

Globalne zarządzanie aplikacją przez przeglądarkę www
Dane statystyczne dostarczają informacji o jakości obsługi Klienta
Wszystkie wiadomości w jednym miejscu dzięki bepiecznemu archiwum
Przyspiesz obieg informacji między pracownikami dzięki usprawnionej komunikacji
Usprawnij swoją pracę przy pomocy gotowych schematów wiadomości
Filtruj i szukaj wiadomości z pomocą rozbudowanych narzędzi